GEZOCHT NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs is een samenwerkingsverband van 9 vakinhoudelijke verenigingen in het Voortgezet Onderwijs. Ook i&i is hier lid van.
Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 10.000  docenten in het voortgezet onderwijs en deels primair onderwijs. Het Platform is daarmee een knooppunt van netwerken van en voor vakverenigingen en docenten. Onze leden hebben oog voor onderwijskwaliteit en een wens om die kwaliteit te behouden en te verbeteren.
Het Platform VVVO zet zich in voor de belangen van vakverenigingen.
Daartoe:

  • signaleert het Platform ontwikkelingen op onderwijsinhoudelijk gebied;
  • vertegenwoordigt het Platform de aangesloten vakverenigingen op beleids- en bestuursniveau. Het  Platform is het eerste aanspreekpunt voor OCW als het gaat om zaken die de vakverenigingen betreffen;
  • geeft het Platform gevraagd en ongevraagd advies in relevante discussies rond onderwijsinhoudelijke vraagstukken, bijvoorbeeld door het sturen van gezamenlijke brieven namens de vakverenigingen aan de Tweede Kamer en andere partijen;
  • organiseert het Platform het gesprek en kennisuitwisseling tussen de aangesloten vakverenigingen.


Wegens vertrek van 2 bestuursleden zoekt het Platform een nieuwe voorzitter en twee algemene bestuursleden. Bestuursleden zijn lid van een aangesloten vakvereniging en actief in het onderwijs als docent of lerarenopleider.