Is er in Tweede Kamer instemming?

Is er instemming over opname van digitale geletterdheid in het curriculum? De uitkomst van het onderwijscommissie-debat (woensdag 6 april 2022) is nog onbestemd.
Minister Dennis Wiersma kreeg in de commissievergadering over curriculumherziening over het algemeen steun van de Kamer voor de door hem voorgestelde aanpak. Hij stelt voor afscheid te nemen van het curriculumherzieningsproces van de afgelopen jaren en als eerste aan de slag te gaan met wat hoognodig is: basisvaardigheden. In zijn ogen hoort digitale geletterdheid daar bij.

Minister Wiersma tijdens debat

Veel partijen, zoals D66, CDA, SP en SGP, vinden het zorgelijk dat rekenen, taal op een hoop worden gegooid met burgerschap en digitale vaardigheden. Volgens hen zou het op orde krijgen van taal en rekenen prioriteit moeten hebben. Burgerschap en digitale geletterdheid zijn belangrijk, maar zouden in een ander tempo moeten worden ‘verkend’. Minister Wiersma stelde daar tegenover dat deze vaardigheden onderling zo sterk verbonden zijn, dat het passender is integraal met deze vaardigheden aan de slag te gaan. Veel Kamerleden toonde zich bezorgd, bevreesd dat dat het proces opnieuw ’te groots en meeslepend’ wordt, en daarmee tot mislukken gedoemd.

Wiersma stelde daarom voor om een knip aan te brengen in de aanpak van de basisvaardigheden. Met de (inrichting van commissies voor de) herziening van de kerndoelen voor taal en rekenen wordt zo snel mogelijk, voor de zomer, gestart en met de verkenning naar burgerschap en digitale vaardigheden op een later moment. De minister zal hierover nog een brief naar de Kamer sturen. De Kamerleden konden zich in deze toezegging vinden en gaven aan eerst de brief te willen afwachten voordat ze besluiten of er nog behoefte is aan een tweeminutendebat, waarin moties kunnen worden ingediend.

wordt vervolgd…