NAAM EN ZETEL 
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vakvereniging informatica en digitale geletterdheid, afgekort i&i. De vereniging heeft haar zetel in Utrecht.           
 
DOEL 
Artikel 2  
De vereniging richt zich op docenten en anderen die betrokken zijn bij de volgende vormen van onderwijs: Algemeen Vormende Onderwijs, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Voorbereidend Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Volwassenen Onderwijs, Primair onderwijs en alle voorgenoemde gelijkgestelde vormen van onderwijs.

De vereniging heeft ten doel:
Het bevorderen van het onderwijs in informatica, digitale geletterdheid en informatietechnologie in de meest brede zin.

Zij tracht dit doel te bereiken door:Het kritisch volgen en beïnvloeden van het overheidsbeleid met betrekking tot het onderwijzen van informatica, digitale geletterdheid en informatietechnologie;Het ontwikkelen van alternatieven voor het overheidsbeleid;Het organiseren van bijeenkomsten om te komen tot uitwisseling van kennis, ervaringen en informatie en de deskundigheid van de leden te bevorderen;Het uitgeven van een verenigingsorgaan;Het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het onderwijs in informatica, digitale geletterdheid en informatietechnologie;Alle contacten onderhouden die in het belang van de leden zijn.        
 
DUUR 
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.  
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.  
 
Artikel 6  
Het lidmaatschap eindigt:   
a.   Door de dood van het lid;   
b.   Door opzegging door het lid;   
c.   Door opzegging door de vereniging;   
d.   Door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk: Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;    Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.  
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.  
DONATEURS
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang minstens gelijk is aan het dan geldende lidmaatschapsgeld.           
GELDMIDDELEN
Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.   Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voren gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
BESTUUR
Artikel 9  
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.

Ter zake van schorsing of ontslagbesluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. Het bestuur levert jaarlijks een rooster van aftreden aan de Algemene ledenvergadering. Indien een lid van het bestuur aftreedt voor het einde van de termijn waarvoor hij was benoemd, wordt door een tussentijdse benoeming in zijn vervanging voorzien. Degene die tussentijds wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger in.

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuur bevoegd.  

Artikel 10
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.   Het dagelijks bestuur is een uit het bestuur aangewezen groep personen die in de plaats van dat bestuur beslissingen nemen die geen of weinig uitstel verdragen   Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit Artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 3 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.  

Artikel 11
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.    


DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12

De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden op een locatie welk door het bestuur wordt vastgesteld.  

Artikel 13
Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn voormelde leden.
Ieder van hen heeft één stem.
Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.        

Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene Ledenvergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk en op verzoek geheim. En op verzoek van tenminste een persoon. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.  

Artikel 14  
De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het langst zittende aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.       

Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering.
  In deze Algemene Ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.         

 3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in Artikel 2: 393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

 4. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste veertien dagen voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
  De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 16

 1. Naast de Algemene Ledenvergadering bedoeld in het vorige Artikel, worden Algemene Ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene Ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 3. De bijeenroeping der Algemene Ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering plaatsvond, kan de Algemene Ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
 5. Indien bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de Algemene Ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
  Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de Algemene Ledenvergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.

Zij, die de oproeping tot de vergadering van de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden van de Algemene Ledenvergadering toezenden.

Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de Algemene Ledenvergadering.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister.    
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 18  
Het bepaalde in Artikel 17 leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 5 van Artikel 17 vermelde register.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.  
 
REGLEMENTEN
Artikel 19
De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.         

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in Artikel 17 leden 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 20
Huishoudelijk reglement   Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen waarin nadere regels zijn opgenomen die voor een goede uitvoering van de statuten nodig worden geacht.   Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement vinden plaats bij een Algemenen Leden vergadering.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in Artikel 17 leden 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.    

Gedragscode

Download hier onze gedragscode (najaar 2022)