Doel STEM22

Het hoofddoel van de STEM22 samenwerking is het bevorderen van sterk bètaonderwijs. Dit streven ze na door te focussen op natuurwetenschappelijke, wiskundige en digitale geletterdheid van alle leerlingen. Bovendien zetten ze zich in voor het versterken van didactische vaardigheden bij bètaleraren.

Verschillende organisaties werken samen binnen STEM22. Eerst en vooral, zijn sommigen actief als lerarenverenigingen, terwijl anderen zich richten op scholen. Daarnaast spelen ze een rol in de opleiding van leraren, hun verdere professionele ontwikkeling en vakdidactisch onderzoek. Ook zetten ze in op de ontwikkeling van curricula, lesmaterialen en leeromgevingen. Cruciaal is hun inzet voor hoogwaardige open leeromgevingen. Hierin krijgen leraren de kans hun eigen curricula te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met collega’s, ontwikkelaars en onderzoekers.

Tijdens dit proces ondersteunen de STEM22 organisaties actief. Ze bevorderen uitwisseling, leren van en met elkaar en maken onderzoeksresultaten toegankelijk. Verder zorgen ze voor ondersteuning bij onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten. Bovendien stimuleren ze de opbouw van gemeenschappen en een solide infrastructuur. Tot slot, door hun publicaties, moedigen ze het gebruik van ontwikkelde materialen aan binnen verschillende partnerdoelgroepen.

Deelnemers in het netwerk

Eindhoven School of Education (TUe)Freudenthal Instituut (UU)
Vereniging NLT
Stichting Technasium
CMA
Vakvereniging NVON
NVvW
NVORWO
I&I

Andere belanghebbende

Verbinding met het werkveld
Lerarenopleidingen ELWIeR, Ecent
Alle universiteiten hogescholen aangesloten bij ELWIeR/Ecent en SprongSTEM
Verbindingen in het werkveld met
Platform Talent voor Technologie
Open Leermiddelen Alliantie
De bèta-lerarenkamer
SLO en Cito

STEM22 en groeifondsinitiatieven

Om te beginnen, bij het zoeken naar mogelijkheden binnen de groeifonds-initiatieven, is het essentieel dat partijen goed samenwerken. Dit is met het doel om te komen tot samenhangend onderwijs, specifiek gericht op natuurwetenschappelijke en reken/wiskundige geletterdheid van alle leerlingen. Hierbij ligt de nadruk nadrukkelijk op het versterken van leraren in het bètaonderwijs.

Vervolgens zijn de samenwerkende organisaties op diverse manieren actief: zowel als vereniging van leraren, in de opleiding, alsook in voortgaande professionele ontwikkeling van leraren. Bovendien zijn ze betrokken bij vakdidactisch onderzoek en bij de ontwikkeling van curricula en leeromgevingen. Ze zetten zich in voor het versterken van de kwaliteit van open leeromgevingen, waarin leraren aspecten van hun eigen curricula kunnen ontwikkelen en toetsen. Dit doen zij in samenwerking met collega-leraren en met professionele ontwikkelaars en onderzoekers. Tijdens dit proces denken en handelen de organisaties, waar mogelijk, actief mee met leraren. Ze faciliteren uitwisseling, bevorderen wederzijds leren, maken onderzoeksresultaten toegankelijk, bieden ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en stimuleren de vorming van gemeenschappen en een solide infrastructuur. Tot slot stimuleren zij, mede door het publiceren van resultaten, dat materialen ontwikkeld door bepaalde partners ook benut worden door de doelgroepen van andere partners.

Stem22 en het jaar 2023-2024

Op vrijdagochtend 12 mei 2023 hebben de partners in het STEM22-netwerk met elkaar gesproken over de bijdragen die het samenwerkingsverband aan het bètaonderwijs kan leveren.

Allereerst willen de partners van het STEM22-netwerk leerlingen aan complexe, realistische vragen leren werken, waarbij ze tegelijk oefenen met begrippen en vaardigheden uit de bètavakken. Daarnaast wil het netwerk leraren helpen die het bètaonderwijs verder willen ontwikkelen, voor zichzelf of hun school. Op basis van deze uitgangspunten werd het open samenwerkingsverband STEM22 verder verkend tijdens een werkbijeenkomst op 12 mei.

Tot nu toe zijn hierbij betrokken geraakt: de vakverenigingen I&I, NVON en NVvW, vervolgens de scholenorganisaties Stichting Technasium en Vereniging NLT, daarnaast de instituten Eindhoven School of Education (TUe) en Freudenthal Instituut (UU), en ten slotte de ontwikkelaar van op ICT gebaseerd bètaonderwijs CMA; elk met zijn achterban of netwerk.

De expertise bestrijkt de natuurwetenschappen, wiskunde, informatica, Natuur, Leven & Technologie, Onderzoek & Ontwerpen, digitale geletterdheid. Er is inmiddels ervaring om met combinaties van twee of drie organisaties samen te werken in ontwikkelprojecten, waarbij ook steeds leraren betrokken worden, onder andere met middelen uit het Nationaal Groeifonds. De partners zullen dit soort samenwerking vaker opzoeken en sterker structureren rond de verschillende soorten bijdragen aan onderwijskwaliteit, zoals in professionalisering, lerarenopleiding, voorbeeldlesmateriaal en onderzoek.

STEM22 spinnenweb