Co Teach Informatica

In het voortgezet onderwijs werken 75.000 personen als leraar. Bijna 2/3 hiervan heeft een aanstelling van meer dan 0,8 fte en een op de twaalf heeft een baan van 0,5 fte of minder. De meest recente arbeidsmarktramingen (uit december 2020) gaan uit van een verwacht tekort van 1.263 fte in 2024. In 2030 is het tekort bij ongewijzigd beleid 1.633 fte. Dit tekort zal zich voor het grootste deel concentreren bij de tekortvakken wiskunde, natuurkunde en informatica.

Uit: sectorrapportagevo-raad

Het vak informatica staat door dit tekort stevig onder druk. Dat komt niet door het belang dat er aan gehecht wordt, maar zoals gesteld door een tekort aan bekwame en bevoegde docenten. Enerzijds gaan veel docenten met pensioen, anderzijds is er onvoldoende instroom. Dan hebben we het nog niet eens over de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor salarissen in het bedrijfsleven hoog zijn. Veel mensen kiezen dan ook niet voor het onderwijs.
Door het docententekort bij het vak informatica kan een kwart van de vacatures niet meer worden vervuld. Dat is heel bijzonder voor een land die het juist van de kenniseconomie wil hebben.
Een ander probleem is dat lessen zonder een leraar voor de klas onverstandig zijn. Naast de vakinhoudelijke component is de leraar ook motivator, stimulator en wegwijzer. Een school of lesmethode die dat niet onderkent doet leerlingen te kort.
Een oplossing van het lerarentekort moet gevonden worden in betere salarissen, opvijzelen van de status van het beroep en minder werkdruk.
Maar ook al is dat gerealiseerd en lopen de lerarenopleidingen vol, ook dan zal het enige jaren duren alvorens dit te merken is.
In de tussentijd zijn andere oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat met name informatica gegeven kan worden door bevoegde en bekwame docenten.
Eén zo’n oplossing is de inzet van vakbekwame mensen uit de praktijk.
Daarom doet i&i mee aan het Co-Teach Informatica programma.
Co-Teach Informatica is een pilotproject waarin scholen het eindexamenvak informatica kunnen aanbieden door een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals en een online leerlijn, ook wanneer een school (nog) geen informaticaleraar in dienst heeft.
Dit gebeurt door co-teaching, dat is het verzorgen van projectonderwijs door een tandem van een inhoudsdeskundige gastdocent en een (anders-)bevoegde leraar van de school in kwestie. Hiervoor werkt Co-Teach samen met experts uit het bedrijfsleven en vanuit universiteiten en rijksinstanties. Een regionale vakdidacticus verzorgt de begeleiding van het gehele traject.
Er wordt een online leerlijn aangeboden van de basisdomeinen uit het examenprogramma informatica. Leerlingbegeleiding op het online leerplatform gebeurt vanuit het regionale vaksteunpunt.
Doel is om ervoor te zorgen dat het mogelijk is om in de bovenbouw van het eindexamen schoolexamen in informatica te doen. Deze eindexamens zijn ontworpen in samenwerking met vakdidactici van de lerarenopleidingen informatica en experts van SLO.

Het project is ook bedoeld voor scholen die binnenkort geen informaticaleraar meer hebben doordat deze met pensioen gaat, evenals scholen die wel een bevoegd docent hebben en graag professionals in de klas zouden halen.

Bronnen:

Uit: rapportage centerdata